Vedtægter
REGION NORD FOTO – sammenslutningen af aktive fotoklubber

§ 1. REGION NORD FOTO er et samarbejdsforum for aktive fotoklubber i og omkring Hovedstadsregionen.
§ 2. Formål
Samarbejdsforummets formål er at udbrede kendskabet til fotografiet og igangsætte aktiviteter, der er til gavn og glæde for samtlige
medlemmer af de tilsluttede klubber. Nærmere præciseret at arrangere fælles konkurrencer og fototure samt påtage sig opgaver, der er for
store til de enkelte klubber.
§ 3. Tegning
REGION NORD FOTO tegnes af formanden og kassereren.
Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forhold.
§ 4. Regnskab
Regnskabsåret løber fra 1. maj til 30. april. Årsregnskabet skal revideres af den valgte revisor.
Ved arrangementer står den arrangerende klub for arrangementets økonomi og kan opkræve et deltagergebyr. Ved afholdelse af REGION
NORD FOTO’s konkurrencer dækkes udgifter og præmier af REGION NORD FOTO.
§ 5. Repræsentantskabsmøde
Repræsentantskabsmødet er REGION NORD FOTOs øverste myndighed. Mødet afholdes i maj måned og indkaldes med mindst 5
ugers varsel. Hver klub udpeger én delegeret hertil som kontaktperson. Hver klub har en stemme på mødet og der kan kun stemmes ved
personligt fremmøde.
Alle afgørelser træffes ved stemmeflertal blandt de fremmødte. Se dog § 9 og §11.
Ved repræsentantskabsmødet vælges en bestyrelse bestående af: formand, kasserer/næstformand, billedsekretær, hjemmesideredaktør og
suppleant.
I lige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem, i ulige vælges kasserer/næstformand, et bestyrelsesmedlem og en suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Derudover vælges i ulige år en revisor for en 2-årig periode

Fortsættes side 2